Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności dla strony internetowej https://fornit.pl, która jest prowadzona przez Fornit Sp z o.o. (dalej: Administrator). Polityka prywatności określa zasady, cele, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników. Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią polityki. Wchodząc na stronę https://fornit.pl lub korzystając z niej i przekazując dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

 

 1. Zasady ochrony danych osobowych

1.1 Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

1.2 Administratorem danych osobowych jest Fornit Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Poległych 7, NIP: 6321921451.

1.3 Wszystkie dane osobowe powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE (dalej: RODO).

 1. Procedury bezpieczeństwa i przechowywania informacji

2.1 Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

2.2 Administrator dba, aby gromadzone dane osobowe były:

 • poprawne, dokładne, aktualne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • przetwarzane z zachowaniem praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych;
 • przechowywane bezpiecznie i nie dłużej niż to konieczne;
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Cele i okres wykorzystywania danych osobowych:

  3.1. Dane osobowe będą zbierane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do:

  • komunikacji zwrotnej na pytania wygenerowane przez formularze;
  • składania ofert w odpowiedzi na pytania wygenerowane przez formularze;
  • udzielania odpowiedzi na składane reklamacje przez formularze;
  • badania zadowolenia kupujących za pomocą wypełnionych formularzy;
  • marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;

3.2. Komunikacja z poszczególnymi użytkownikami będzie zawężona dla realizacji wybranych celów, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

3.3. Dane osobowe w celu wskazanym w punkcie 3.1. a), b), c), d) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast w celu wskazanym w punkcie 3.1. e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni produktów własnych.

 1. Pozyskiwanie danych

4.1 Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, miejsca zamieszkania lub siedziby, numeru telefonu oraz adresu e-mail są pozyskiwane poprzez formularze dostępne na stronie internetowej www.fornit.pl.

4.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu.

 1. Pliki cookies

5.1 Podczas korzystania z zasobów strony https://fornit.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików „cookies”, tzn. niewielkich plików zapisywanych na komputerze użytkownika, w których przechowywane są informacje o urządzeniach użytkownika, w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej https://fornit.pl. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies za pomocą ustawień przeglądarki.

 1. Prawa przysługujące użytkownikowi

6.1 Administrator uwzględnia przysługujące każdej osobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

6.2. Każdy użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych go dotyczących w celu marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu opisanym w zgodzie do chwili jej cofnięcia.

6.3. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.